கஜானனம் பூத கணாதி ஸேவிதம்
கபித்த ஜம்பூ பலஸார பக்ஷதம்
உமாஸுதம் சோக வினாச காரணம்
நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம்
Gajaananam Bhoota Ganaadi Sevitam 

Kapittha Jambuu phalasaara bhakshitam

Umaasutam Shoka Vinaasha kaaranam

Namaami Vighneshwara paada pankajam

Happy Vinayaga Chathurthi / Ganesha Chathurthi Wishes to everyone. This painting done three years back is my first canvas board painting using acrylic paints. Re-photographed today for this year’s Ganesh Chathurthi with a new backdrop. Hope you like it !!

Happy Vinayagar Chathurthi 2020
Tagged on:         

2 thoughts on “Happy Vinayagar Chathurthi 2020

 • August 23, 2020 at 11:36 pm
  Permalink

  Wonderful painting. Waaw very talented. Great art work.

  Reply
  • August 24, 2020 at 10:38 am
   Permalink

   Thank You 🙂

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!